Huwelijk 1796

 

Durand Chalmet en Maria Jacoba Van Hecke
huwden op 11 oktober 1796Wil je het volledige verhaal lezen over het huwelijk van Durand en Maria Jacoba in pdf formaat met foto's, druk dan op het icoontje hiernaast:

“Heden twintigsten Vendemiaire, ‘t vijfde jaer der Fransche République ‘s morgens ten elf uren voor mij Pieter Francies Van Acker Agent der Commune van Wijnkele tot het stellen der Acten geschikt tot het bewijzen der geboorten, huwelijken en overlijden der Burgers zijn gecompareerd in het huys der Commune om huwelijk te contracteren van den eenen kant Durand chalmet oud dertig jaren en drij maenden en negen dagen, koperslaeger, woonagtig in de Commune van Wijnckele Département van de Schelde zoon van Francis Chalmet copperslager en van Marie Roche sijne huysvrauwe beyde woonende in de Commune van “Fournols” Lieu de Rézentières gewezen provincie van Auvergne en de van den anderen kant Maria Jacoba Van Hecke oud een en twintig jaeren zes maenden en zeventwintig dagen, dogter van Judoque Van Hecke, in sijn leven landbauwer woonagtig in de Commune van Wijnkele, Département van de Schelde en de van Digna Schatteman …

… ten eersten van de act der geboorte van Durand Chalmet van datum twaelfsten Fructidor tweede jaer der République die met dezen bewijst dan hij geboren is den tweeden July 1700 zes en tsestig te Fournols, lieu de Rézentières in de gewezen provincie van Auvergne en uyt het wettelijk huwelijk tusschen Francis Chalmet en Marie Roche hiervoren genoemd, ten tweeden van den akt van geboorte van Maria Jacoba Van Hecke, van datum negendetienden Vendemiaire vijfde jaar bewijsende dat Marie Jacoba Van Hecke geboren is tot Wijnckele Canton van Loochrysti Département van de Schelde uyt het wettelijk huwelijk tusschen Judoque Van Hecke en Digna Schatteman…

…alsook na er dat Durand Chalmet en Marie Jacoba Van Hecke met luyder stemme verklaert hebben zig van wederzeyden te nemen voor egtgenoten hebben ik uytgesproken in den naem der wet dat Durand Chalmet en Maria Jacoba Van Hecke in huwelijk verenigd zijn.
Ik Durand Chalmet verklaere te nemen in huwelijk Maria jacoba Van Hecke.
Ik Maria Jacoba Van Hecke verklaere in huwelijk te nemen Durand Chalmet.

En hebben deze weerdigen act opgestelt die de getuygen benevens mij hebben onderteekent uytgenomen Durand Chalmet en Marie Jacoba Van Hecke die deze ondertekent hebben met een kruysken zeggende niet te kunnen schrijven.

Gedaan in huys der Commune van Wijnckele den dag, maend en jaer als hierboven.
Get. J. De Paepe, Anna Catharina De Meester, B. Goethals, D. Van Hecke, Van Acker
Van X Durand Chalmet    + van Maria Jacoba Van Hecke”


Dat staat er in de huwelijksakte van.. den twintigsten Vendemiaire, ‘t vijfde jaar van de Franse Republiek. En meteen zitten we midden in de problematiek van het stamboomzoeken. Misschien weet je nog wel uit de middelbare school dat na de Franse Revolutie van 1789 ook een nieuwe tijdrekening werd ingevoerd. Die begon met de stichting van de Republiek op 22 september 1792. Het jaar wordt verdeeld in twaalf gelijke maanden van elk dertig dagen; na deze twaalf dagen volgen nog vijf aanvullende dagen, ”sans-culotides” en later “jours complémentaires” genoemd. De maanden werden verdeeld in decaden van elk tien dagen met eigen naam. Ook de maanden kregen nieuwe namen, met eigenschappen van de seizoenen waartoe ze behoorden:

herfst: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire
winter: Nivôse, Pluviôse, Ventôse
lente: Germinal, Floréal, Prairial
zomer: Messidor, Thermidor, Fructidor

De Franse jaartelling heeft slechts geduurd tot 1 januari 1806 aangezien sedert verschillende jaren deze kalender in onbruik viel, behalve voor de officiële stukken.
Er bestaan omrekentabellen voor deze kalender en daaruit halen we dat twintig Vendemiaire van jaar V hetzelfde is als 11 oktober 1796 en dat was een dinsdag !

Durand Chalmet kwam uit Rézentières
Over de exacte geboortedatum van Durand bestaat een beetje twijfel. De huwelijksakte verwijst naar een uittreksel van geboorteakte van de gemeente Fournols, waarvan Maurice Chalmet “een copie van een copie” heeft gezien bij Michel Chalmet (donkerblauwe tak). Michel had die afgeschreven van een document van Alfons Chalmet, zoon van Isidoor (gele tak), die al in de beginjaren 1930 aktief bezig was de stamboom op te zoeken. Bij het overlijden van Alfons is dat origineel zoek geraakt. Onafhankelijk daarvan heeft onze Parijse naamgenoot Roland Chalmet een niet helemaal identiek maar toch sterk gelijkend afschrift van hetzelfde doopregister bekomen en dat gaat als volgt:

Registre 2E 161/1 - REZENTIERES - Baptèmes
“Lan mil sept cents soixante six et le second juillet est né et a été baptisé le même jour par moy soussigné Durand Chalmet fils légitime à François et à Marie Roche du lieu de Rézentières parré de Fournols. Son parrain a été Durand Bonenfant dud. Rézentières et sa marraine Catherine Moutet du lieu de lusclade parré de St Mary le Cros. Présents Guillaume Delaire et Joseph Lombard dud. Rézentières qui ont déclaré ne savoir signer aussy bien que le parrain et la marraine de ce requis.
Gilbert Curé de Fournols”

Dit document spreekt ook over François Chalmet als vader van Durand.

Wat nog meer intressant lijkt is dat de naam van de meter, Catherine Moutet (of Maulet volgens het afschrift van Maurice Chalmet) misschien wel Catherine Mousset was die in 1742 huwde in Bengy (Frankrijk) met een genaamde Durand Chalmet, zoon van Jean Chalmet en Antoinette Hegon. Het was in die tijd zeer gebruikelijk dat namen twee generaties verder steeds opnieuw terugkwamen. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat “onze” Durand een grootvader had die ook “Durand” heette, zoals Durand, stamvader van de groene tak, genoemd was naar “onze” Durand die met Jacoba huwde..
In elk geval, we maken ons sterk dat we hierover heel wat meer zullen kunnen vinden in de nabije toekomst.

Stambomen opzoeken
Michiel Mispelon schreef een boekje “Klim in je Stamboom” in 1982 uitgegeven door Familia et Patria:
“familiegeschiedenis (“genealogie” nvdr) is noch min noch meer een levende brok werkelijkheid voorzien van het noodzakelijke scheutje romantiek, een gegroeid en boeiend geheel: elk van onze voorouders teruggeplaatst in de tijd en het midden waarin zijn geleefd en gestreefd, geleden en gezegevierd hebben.

Zo’n verantwoorde familiegeschiedenis is van ieder familie, hoe nederig ook, samen te stellen. Elke familie kan op verdienstelijke personen bogen zoals in de meest illustere “ergens” een zwart schaap te ontdekken is. Elke familie kende zijn “ups en downs”. Een en ander mag noch kan ons afschrikken.

Dat alles op te sporen, verantwoord na te gaan, is niet alleen een passionerende “hobby” maar tevens uitermate leerrijk, een vormend element van Uw persoonlijkheid.

De eerbied voor onze familie, onze voorvaderen, eist dat wij hen beter leren kennen. Zoals in het verleden het heden ligt en in het nu wat worden zal, zo zult U ook, bij de bestudering van Uw voorgeslacht U zelf terugvinden, U zelf herkennen en beter begrijpen.”

Een familiegeschiedenis opstellen omvat:

Bij het ontwikkelen van de Chalmet familiegeschiedenis is Maurice Chalmet in de jaren 1977-1980 eerst op zoek geweest naar onze voorvaderen. Dat deed hij door in de gemeentehuizen in de bevolkingsregisters (geboortes, huwelijken, sterftes) te gaan opzoeken. Vandaag is dat veel moeilijker geworden omdat er misbruiken zijn vastgesteld: bladeren zijn uit boeken gescheurd e.d. De wet laat ook niet toe dat je opzoekingen doet naar personen die minder dan 100 jaar geleden geboren zijn. Vandaag doe je de opzoekingen in de vestigingen van het rijksarchief die per provincie geregeld zijn. Geringe openingsuren en vele opzoekers maakt het moeilijk.

Je houd het niet voor mogelijk maar de plaats waar de met heel lange openingsuren alles kan opzoeken via microfilm is… Salt Lake City (jawel !) in de Verenigde Staten van America. De mormonen (een godsdienstige christene strekking van “his latter day saints” met basis in de staat Utah, USA) hebben als opdracht om hun voorvaderen te zoeken, zodat ze hen kunnen voordragen om in de hemel opgenomen te worden. Daarom copiëren zij alle geboorte, doop, huwelijks en sterfteregisters overal ter wereld. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien en je houd het niet voor mogelijk: al de Belgische, Franse, Britse enz.. registers zitten op microfiche in die stad en je kan ze gratis gaan consulteren. Het is een bakermat voor wie aan familiekunde doet, maar ja, het is niet kortbij. Blijkbaar kan je ook dichter bij ons in hun kerken gaan opzoeken maar dat heb ik nog niet uitgetest.

Maurice Chalmet produceerde een eerste familieboek met afstamming omstreeks 1980. Gedenk hierbij dat hij in die tijd alles intikte op een ouderwetse schrijfmachine, en copies via carbonpapier werden doorgeslagen. Het was (en is nog steeds) een uniek werkstuk, een bekroning van zijn opzoekingen. Hij had in 1980 dan ook de hele Belgische tak, ttz de afstammelingen van Durand Chalmet duidelijk en overzichtelijk opgetekend. Er hoorde zelfs een heel lang overzichtsschema bij dat zoals architectentekeningen via blauwdruk was gereproduceerd. Er zijn nog enkele exemplaren van dit eerste boek beschikbaar.

De basis was toen aanwezig om alle Chalmets bijeen te brengen en dat is toen dus gebeurd op 6 juni 1981, met groot succes en veel aandacht in de regionale pers.